WHERE IS MY VIETNAM? – VIỆT NAM TÔI ĐÂU?

VIỆT NAM TÔI ĐÂU?

Việt Khang

Việt Nam ơi! Thời gian quá nửa đời người …

Và ta đã tỏ tường rồi

Ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói

Mẹ việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời

Người lầm than đói khổ nghèo nàn

Kẻ quyền uy giàu sang dối gian …

Giờ đây, Việt Nam còn hay đã mất?

Mà giặc tàu ngang tàng trên quê hương ta

Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội

Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc tàu

Là một người con dân Việt Nam

Lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm

Người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi

Từng đoàn người đi chẳng nề chi

Già trẻ gái trai giơ cao tay

Chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam

Việt Nam tôi đâu…? Việt Nam tôi đâu…? Việt Nam tôi đâu …? 

WHERE IS MY VIETNAM?

Oh my Vietnam! I have lived half my life.

And I now thoroughly understand

Ever since the horrific war came to an end

In my country what has transpired:

My motherland Vietnam is in wrenching agony

The people are slaving in abject poverty

While the rulers are steeped in riches and lies.

 

Now… I wonder whether Vietnam is still alive

Because the Chinese brazenly occupy our land.

I wonder how many Vietnamese have died

In defense of Paracel and Spratly Islands.

As Vietnamese we must not be indifferent

With regard to the Chinese invaders.

Every one of us must rise up and take up arms

In defense of the motherland.

The throng, the crowd, the sea of us all rise up

In defense of our rivers and mountains.

Old men, young men, boys and girls all raise our hands

To fight against the greedy Chinese,

To fight against the Việt rulers lackeys.

Where is my Vietnam?

Where is my Vietnam?

Where is my Vietnam?